Geri

Fizik Dersine Nasıl Çalışmalıyız?

Doğa bilimleri içerisinden çok önemli bir yere sahip olan Fizik, doğa olaylarına ilişkin kavramların, yasaların ve ilkelerin bir takım gözlemlere, öngörülere ve ölçümlere dayanarak oluşturulan bilimsel bir disiplindir. Bu anlamda Fizik dersinde başarılı olmak isteyen öğrenciler öncelikle bir doğa olayını yorumlayacak ve olaylar arasındaki ilişkileri çözecek ilke ve yasaları, formül ve denklemleri ve en önemlisi de neden ve sonuç ilişkilerini bilmek zorundadırlar.

İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri çözüp anlamaya başladığından beri bilimsel çalışmalar da başlamıştır diyebiliriz. Bu çalışmaların sonucunda teknolojik gelişmelerin vazgeçilmez öğeleri olan temel bilimler ya da doğa bilimleri olarak kabul ettiğimiz Matematik, Fizik, Kimya ve Fizik bilim gibi dalları ortaya çıkmıştır. Fiziğin ya da daha geniş anlamıyla Fen bilimlerinin öteki bilim dalları (tıp, mühendislik, jeoloji, tarım, kozmoloji…) ile bu bakımdan sıkı bir ilişkisi vardır. Bu nedenle, bu dersten yapacağınız soruların doğru bir şekilde çözülmesi, yukarıda belirtmiş olduğumuz bölümleri kazanmanızda sizlere çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Durum böyle olunca Fizik/Fen bilgisi konularının ve kavramlarının iyi öğrenilmesi, kalıcı olması ve diğer sayısal derslere kolayca uygulanabilir olması gerekir. Son yüzyılda baş döndürücü bir hızla gelişen fizik programlarını, kuramlarını, kavramlarını öğrenmek, öğretmek ve kalıcı kılmak oldukça zorlaşmıştır. Ama orta öğretim kurumlarında okutulan Fizik dersi temel bilimlerden ve temel kavramlardan oluştuğu için o kadar da zor değildir ve buradan hareketle bu derse karşı kesinlikle ön yargılı olunmamalıdır.

Gerek tutarlı ve akılcı düşünce sisteminin oluşumunda, gerekse YGS puanın yüksek gelmesinde Fen ya da temel bilimlerin katkısı, öteki bilimlere ve de derslere oranla çok daha fazladır. Çünkü Sayısalcı (SAY) olmayan YGS öğrencileri bile (Yani Sözel ve Eşit Ağırlık Öğrencileri), Lise 1. Sınıfta Fizik dersi gördükleri için ve de YGS testinin 160 sorusu içersinde yer alan 40 soruluk Fen testi içerisindeki Fizik sorularını çözdükleri takdirde kendilerine ek puanlar (artı puanlar) sağlayabilecekleri için, denilebilir ki Fizik dersi tüm branşlara katkı sağlayabilecek olan bir derstir.

Bilindiği gibi, Doğa bilimlerinin temelinde yer alan Fizik geliştirdiği kavram ve yöntemlerle teknolojinin ve uygulamalı Fen bilimlerinin gelişmesini sağlamış ve insanoğlunun yaşamını derinden etkileyen ve değiştiren bir bilim niteliği kazanmıştır. Bu bakımdan ülke olarak çağımızın Fen bilimleri dallarında da başarılı olmak, en başta Fizik kavramlarını iyi anlamış olmaya, ayrıca fiziğin geliştirdiği yöntem, araç ve gereçleri iyi derecede kullanmaya bağlıdır. Bu nedenle geleceğin bilim insanları olacak siz sevgili öğrencilerimize, bu nedenle Fizik dersine ayrıca ülkemizin teknolojik ve bilimsel geleceği bakımından da değer vererek, bu dersi önemsemelerini ve böylece çalışmalarını da bu idealizm ve tutku ile harmanlamalarını tavsiye ediyoruz.

Fen Bilimlerinin Çalışma Esasları

Bilindiği gibi Fen bilimleri, gözlem ve deneye dayalı bilimlerdir. Başka deyişle, özelde Fizik dersi cansızlar dünyasına âit varlıkları ve olguları, deney ve gözlemler yoluyla inceler. Bir anlamda Fen bilimlerinin yöntemi, mantığa uygun olan düşünce ve deneysel ölçümlerden oluşur. Bilinçli düzenlenen deneylerle olaylar incelenerek sonuçlar birimler ve sayılarla açıklanır. Deney koşullarının duyarlı olduğu ölçüde, sonuçlar da o derece yalın ve belirgin bir şekilde bulgulanmış olur.

Bu anlamda Fizik derslerinden beklenen yararın sağlanabilmesi için bazı özelliklerin göz önünde tutulması gerekmektedir. Bu özellikleri ise şöylece sıralamak olanaklıdır. Şöyle ki;

a) Fizik dersleri genel eğitimin bir parçasıdır, mesleğe yönelik uzmanlık eğitimi değildir. Bu nedenle hangi alandan (SAY, SÖZ, EA, DİL) YGS’ye giriyorsanız girin, bu ders temel bilimler ve Lise 1. Sınıf konularını da içerdiği için, özellikle ilk üniteleri ön yargısız bir şekilde, yani ana branş dersinizmiş gibi çalışmanızda ve de öğrenmenizde yarar vardır.

b) İşlenecek ya da öğrenilecek olan konuların seçiminde, SÖZ ya da EA öğrencisi iseniz, sadece Lise 1. Sınıf konularına; eğer SAY öğrencisi iseniz, o zaman da Lise 1. Sınıf, Lise 2. Sınıf, Lise 3. Sınıf ve Lise. 4 Sınıf konularına çok daha ciddî bir şekilde çalışmanız gerekmektedir.

c) Ana konulara âit kavram ve olguları, hikâyeleştirebilecek veyâ projelendirebilecek olduğunuz alternatif kurgularla özümsemeye çalışın. Bu kurgular biraz komik ve uçuk olacak şekilde size âit zihinsel kurgularınız (çizgi film senaryolarınız) olsun. Yani bu cümleden hareketle özellikle deneylere dayanan konu ve kavramları içselleştirerek her problem çözümünde, size ana kuralları ve yasaları hatırlatan kendi zihinsel pusulalarınız olsun. Emin olun, zihninizde kavramsallaştırdığınız veyâ senaryolaştırdığınız bu pusularla problemlerinizi çok daha rahat ve eğlenceli bir şekilde çözebilirsiniz.

d) Ayrıca deney sonuçları ile Matematiğin biçimsel dili olan formüler de bu anlamda özümsenmeli, deney sonuçlarından çıkan genellemelere dikkat etmeli, böylece deneyin kavramsal uzayı içerisindeki kurallara ve yasalara ulaşılmalıdır. Ezberlenen formül ve denklemler, deneylerin senaryolarıyla örtüştürülerek içselleştirilmeli ve sonuçlar ayrıca yorumlanarak diğer konularla irtibatlandırılmalıdır.

e) Sonuç olarak; deney sonuçları ile kavranan yasaların fizik kuramlarının oluşumuna katkıları ile deney-kuram ilişkileri arasındaki etkileri üzerinde önemle durulmalıdır. Böylece bu kuramlar ya da kãnûnlar yoluyla fark edilen temel bir bakış açısıyla, tek tek veyâ birçok yasadan hareketle problem çözme yeteneği kazanılmalıdır.

f) Fizikî gerçekleri açıklamakta yararlanılan örnekler, tasarılar ve görüntüler, şablonlar, krokiler, taslaklar, diyagramlar o konudaki bilimsel gerçeklere ters düşmemelidir. Ancak bu ilke ve yasalara sâdık kalmak şartıyla hayâl gücünüzü de kullanarak uçuk senaryolar, kurgular veyâ kişisel imgeler de kullanabilirsiniz.

g) Fizik derslerinin öğrencileri uzmanlığa yöneltmediği unutulmamalı, öğrencilerin ise Fizik dersini öğreniyorken sadece temel kavramları ve deneyleri öğrenerek üniversiteyi kazanmalarının bu aşamada yeterli olacağı düşüncesiyle hareket etmeleri gerekmektedir. Yani Fizik dersi, adeta uzmanlık veyâ özel bir yatkınlık gerektiriyormuş gibi büyütülmemeli, abartılmamalı ve bu konudaki şehir efsanelerine de kanmamalıdır.

h) Fizik/Fen bilgisi derslerinde, zincirleme düşünce eğitimindeki gelişime de dikkat edilmelidir. Bu anlamda, bilgilerin yığılarak ilerlemesine özen göstermeli ve mantıksal düşüncenin öne çıkarılmasına gayret etmelidir.

Fizik Nasıl Sevimli Hâle Getirilebilir?

Fizik, bilim olarak maddenin temel yapısını araştırırken, bunun için bilimsel inceleme ve araştırma yöntemleri geliştirmekte ve bu anlamda teknolojik gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. Bulguları, kuralları ve araştırma yöntemleri ile, öteki bilimleri etkileyerek onların da gelişimine katkıda bulunan Fizik, bu anlamda günlük yaşamın her evresinde uygulama alanı bulabilmektedir.

Fizik  öğretiminde başarıyı arttıracak model arayışları günümüzden önce de süregelmiştir ve daha da çok süreceğe benzemektedir. Bu dersleri sevilir duruma getirmek ve başarı oranlarını yükseltmek için devamlı olarak yenilikler geliştirmek durumundayız. “Fizik dersleri neden sevilmiyor?” sorusu irdelendiğinde; Teknik olanaksızlıklar, Olumsuz koşullanma, Başarısızlık korkusu, Matematik ağırlıklı öğretim, YGSLYS baskısı gibi nedenler üzerinde durulabilir. Tabiî ki bu etmenler, daha çok eğitim sistemi ile ilgili olmakla birlikte, biz buradaki makãlemizde daha çok bireysel olarak siz öğrencilerimizin ne yapabileceği konusuna madde madde değinmek istiyoruz.

Pekâla, bu bilgiler ışığında sorumuzu tekrar soralım, isterseniz… Acaba, bireysel anlamda öğrenciler, Fizik/Fen Bilgisi derslerine nasıl daha verimli çalışabilirler ve de öğrenme süreçlerini nasıl daha sağlamlaştırabilirler?
İşte size, bu soruya cevap niteliği taşıyan kilometre taşları:

Dersin işlenişinde veyâ dersi dinliyorken doğal gözlemlerinizden faydalanmaya çalışın.

Dersleri kafanızda deneysel animasyon gösterilerine dönüştürün. Böylece zaman zaman düz anlatımlı olan dersi, dramatize ederek, senaryolaştırarak ve iç dünyanızdaki kendi imgeleriniz zenginleştirerek özümsemeye çalışın.

Beyin Fırtınası (Think-Tank), yaparak, öğrenme süreçlerindeki deneme yanılma yollarını sık sık deneyin.

Çıkarım yapmayı ve sonuçları değerlendirmeyi unutmayın.

Öğretmeninizle, soru ve cevap yardımıyla diyalog hâlinde olun.

Evdeki tekrarlarınızda konularınızı hikâyeleştirmeyi ihmâl etmeyin.

Üniteler ilerledikçe konular arasında Eğretileme, Örtüştürme, Soyutlama ve Somutlaştırma, Çıkarımlarda Bulunma, Gündelik ve Empirik Tecrübelere yer verme gibi zihin egzersizlerini aslâ ihmâl etmeyin.

Formülleri çeşitli kurgularla ve tekerlemelerle (Akrostişlerle) ezberlemeye çalışın.

EA(TM) ve SÖZ(TS) öğrencisi iseniz, YGS’de en çok soru gelen konulara öncelik verin.

SAY(MF) öğrencisi iseniz, Lise 1. sınıf konularını erkenden bitirip zaman kaybetmeden, L2., L3. ve L4. sınıf konularına aciliyetle yelken açmaya çalışın.

Bu dersin tüm konularıyla ilgili olarak 1990 yılından beri çıkan tüm ÖSS ve ÖYS sorularını mutlâkã gözden geçirerek, kafanızda Fizik dersi konularına ilişkin bir seçki ya da galeri oluşturun.

Önceki bilgi ve becerilerinizi kullandığınız kadar, sorunun size vermiş olduğu kurallarla ve ilkelerle hareket etmeyi de ihmâl etmeyin. Başka deyişle, kafanıza göre değil, ya da daha önce görmüş olduğunuz benzer sorulara öykünerek değil de, sâdece soruya göre cevap vermeye özen gösterin.

Her soruya biricik ve özgünmüş gibi davranın. Soru içersindeki, sonunun kavramlarını, ilkelerini, verilerini çok iyi analiz edin. Elbette ki önceki bilgi ve deneyimlerinizden faydalanacaksınız ama, zaman kazanmak için aceleci bir tavırla soruları başka sorulara benzeterek önemli ayrıntıları gözden kaçırmak gibi bir hatâya da sakın hâ düşmeyin!

Her ne kadar Fizik dersi, Fen grubu dersleri içerisinde yer alan ve bireylerin sayısal kapasitelerini kullanmalarını gerektiren bir ders olsa da, sözel ve yorumsal becerinizi özellikle kullanarak dersi özümseme performansınızı daha da artırabilirsiniz. Örneğin Vektör kavramı, sayısal bazı işlemlerin yanı sıra yorum yeteneğini de içerdiğinden birçok açıdan sözel yeteneklerinizden de faydalanabilirsiniz. Unutmayınız ki, dünya bildiğiniz kelimeler kadar anlamlıdır. Demek ki, kelime hazineniz ve sözel ifâde yeteneğiniz ne kadar yüksek olursa, Fizik dersinin soyut kavramlarını, o kadar daha rahat somutlaştırıp kavramsallaştırabilirsiniz.

Ayrıca Fizik dersindeki sorular; doku ve yapı olarak sıralama soruları, kıyaslama ve fark alma soruları, oran soruları ve ilke soruları vb. tipteki sorular olduğu için, bu soruları eğlenerek, bulmaca veyâ zekâ problemi çözüyormuş gibi kendinizi dinlendirerek de çözmeye çalışın.

Aynı şekilde Fizik soruları, genellikle şekilli ve soru metni ile birlikte verildiğinden, şekil ile metin arasında birbirinin tamamlayıcısı olan tüm datalar (veriler) komple ele alınmalı; ve istenilen değerler belirlenerek ona göre sorunun çözümü için bir yol haritası oluşturulmalıdır.

İlkeli sorularda önce soru kökü okunmalı ve cevaplar bu ilkelere ve amaca uygun olarak yeniden incelenmelidir. Sorulara ezberci mantıkla değil, düşünce ve yorumlama ile yaklaşılmalıdır. Soru çözerken mümkünse şekil ve grafik çizerek olaylar somutlaştırılmalı, böylece verilen şekil(ler) üzerinde çözüm varyasyonları denenmelidir. Sadece kuru okuma ile zaman kaybına düşmemeli, verilen şekiller ve simülasyonlar bu şekilde cevaba yönlendirilmelidir.

Sorularda, özellikle altı çizili, ‘en az’, ‘en çok’ ve ‘kesinlikle’ gibi anahtar kelimelere dikkat edilmelidir.

Demek ki, ilk olarak yapılması gereken iş, Fiziğe karşı olan ön yargılı düşüncelerden kurtulmak olmalıdır. Bu anlamda Fizik konularına cesâretle yaklaşmalı, bu dersin başarılabileceğine mutlâkã inanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, Einstain ve Çiçero gibi insanlar da önceleri kabiliyetsiz ve düşünme özürlü zannedilirken; daha sonra inançları, kendilerine güvenleri ve azimleri sayesinde, dünyanın en önemli düşünür ve bilim insanları arasında yer almışlardır.

Fizik dersinin birçok dersten farklı yanı günlük hayatta kullanılan veyâ gerçekleşen şeylerin de bu dersle ilgili olmasıdır. Bu nedenle öğrendiklerinizin günlük hayatla bağlantısını kurmanız öğrenmenin verimini daha da artırabilecektir. Ayrıca Fizik dersi üç duyuya hitap ettiği için; öğrenci çalışırken görme, duyma veyâ dokunma duyularından en az ikisini mutlâkã kullanmalıdır.

Fen bilimlerine ait soruların tamamına yakını öğrenmeye dayalı olup, bilgiyi kullanma becerisini sınayan, varolan bilgiyi bir simülasyonda veyâ düzenekte kullanma ve yorumlama becerisini test eden sorulardır. Bu nedenlerle Fen bilimleri ve Fizik dersi öğrencinin toleranssız ve ciddi bir şekilde çalışmasını gerektiren bölümlerdir.

Derslerinizi bir program dâhilinde tekrar edin!  Konuyu iyice öğrendiğinizi anladığınızda test çözmeye yönelin. İlk başlarda, belki düzenli tekrarlarla ve testleri bir arada götürmek zorunda kalabileceksiniz; fakat zamanla yetkinlik kazandıkça tek işinizin test çözmek olduğunu siz de göreceksiniz. Sürecin bu gücüne inanın. Bu noktaya geldikten sonra tek önemli strateji ise, devamlı soru çözmek ve deneme sınavı kıvamını yakalayabilecek şekilde deneme sınavları üzerinden genel tekrar yapmaktır.

Denilebilir ki, Fen bilimlerindeki konular yığınsaldır. Yani her bilgi bir öncekinin üzerine inşâ edilir. Bu yüzden bir konuyu iyice anlamadan, diğer konuya aslâ geçemeyin. Eğer böyle bir hatâ yaparsanız, her konuyu birazcık (yarım yamalak) biliyor olacaksınız, demektir. Bu da sonuçta hiçbir işe yaramayacaktır. Bu nedenle konunun detaylarını çalışmadan önce, konunun ana başlıklarını ve alt başlıklarını iyice kavrayın. Ancak ondan sonra detaylara geçecek şekilde yolunuza devam edin.

Fizik Dersine Ait Soruların Özellikleri

Fizik dersi, YGS’deki 40 soruluk fen grubu dersleri içerisinde 14 soru ile en fazla soru çıkan ders olup öncelikle sayısal öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin mutlâkã öğrenmesi gereken bir derstir. YGS’de çıkan Fizik sorularının zorluk derecesini üç gruba ayırabiliriz. %25’i kolay, %50’si normal, %25’si ise çeldirici özellik taşıyan, yoruma ve soyut düşünmeye ihtiyaç duyulan zor nitelikteki sorulardır. Bu demektir ki, Fizik dersine programlı çalışan bir öğrenci bu soruların %75’ini rahatlıkla çözebilir. Geriye kalan veyâ LYS’deki sorular ise, sınava hazırlık sürecinde tüm derslerden toplamda 70.000 – 80.000 soru çözmüş öğrenciler için zaten kolay gelebilecek olan sorulardır.

Fizik Dersine Çalışma:

A) Derste: Fizik dersini derste anlamak başarmak için ön koşuldur. Derste öğretmenin yaptığı açıklama ve verdiği örnekler çok dikkatli takip edilmeli, bütün ayrıntılar dikkate alınmalıdır. Sorular, çözümler, grafikler ve çizimler hatâsız bir şekilde deftere geçirilmelidir. Öğretmen konuyu anlatırken veyâ örnek sorular çözerken anlaşılmayan bölümler vakit kaybedilmeden (ertelenmeden) öğretmene sorulmalı ve öğrenilmelidir. İşlenecek konuları daha rahat anlamak ve takip etmek için muhakkak derslere hazırlıklı ve önyargısız gelinmelidir.

B) Bireysel Çalışmalarda: Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Konu ile ilgili temel kavramlar iyice öğrenilmelidir. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir. Geçmiş yıllara ait sorular çözülmeli, MEB müfredatını esas alan Fizik kitabı temel kaynak olmak şartı ile eldeki yardımcı dershane kaynakları (ders kitapları, soru bankaları, konu testleri, ders notları, ödev kitapları vb…) gibi dokümanların hepsinden faydalanmak gerekmektedir.

Derse gelmeden önce elinizdeki Fizik kitabından o gün işlenecek konunun teorik kısmını okuyarak ve birkaç tane de soru çözüp derse gelinmesi konulara giriş için oldukça önemlidir. Ders esnasında, ders dışı şeylerle alakãyı kesip pür dikkat öğretmen dinlenmeli ve çok iyi not tutulmalıdır. Ders dinliyorken öğretmenle göz teması aslâ kaybedilmemelidir. Anlaşılmayan yerler mutlâkã öğretmene sorulmalıdır. [Unutmayınız ki; daha sonra unutulan konuları öğrenmek için en iyi ek kaynak defteriniz olacağından, lütfen anlaşılır şekilde not almaya çalışın.]

Dersten sonra, dersin olduğu günün akşamı konuyu mutlâkã tekrar etmeli, ilk gün yapılmayan tekrar, sonraki günler işinizi daha zorlaştıracağından bu kural aslâ çiğnenmemelidir. Bu anlamda derste sorulan soruların evde bir defa daha –mutlaka-çözülmesinde fayda vardır. Tıpkı Matematik dersi ile ilgili olan makãlemizde belirttiğimiz gibi, Fizik dersi de bakarak değil, yazarak ve şekiller çizerek çalışılan bir derstir.

Soruları Nasıl Çözmeliyiz?

Soruyu çözmeden önce metin çok iyi okunup anlaşılmalıdır. Soru anlaşıldıktan sonra çözüme geçilmelidir. Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmelidir. Daha sonra uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice çözüm yolları üzerine düşünülmelidir. En makul, hızlı ve güvenilir çözüm yolu bulunduktan sonra da, tüm verilen bilgiler, yerine göre aşama aşama kullanıp soru çözülmelidir. Soruda verilen olay mümkün olduğunca yaşanmalı (hayâlen canlandırılmalı); ve işlem yolu da bu kurguya en uygun bir şekilde desteklenerek çözümleme şekli belirlenmeli ve böylece derhâl çözüme geçilmelidir.

Öğrenci, soruları daha önceki sorulara benzeterek çözmeye çalışmamalı; onun yerine her soruyu, ilgili olduğu konu hakkındaki bilgileriyle yeniden yorumlayarak çözmelidir.

Soru çözerken yaşanan başarısızlıklar öğrenciyi yıldırmamalı, öğrenci soru çözmeye ve konu tekrarı yapmaya ısrarla devâm etmelidir.

Sonra da, yâni konuyu çok iyi kavradıktan sonra test kitaplarından sorular çözerek konuyu iyi bir şekilde pekiştirmeniz gerekmektedir. Çözemediğiniz sorular fazla ise, bu aşamada konuyu tam anlamamışsınız demektir ki; burada yapmanız gereken tek şey, konuyu tekrar gözden geçirmeniz ve acil olarak okulunuzdan / dershanenizden ‘Birebir Özel Ders” almanızdır.

Sınıf derslerinin katkısıyla çözemediğiniz soruları veya size zor gelen soru kalıplarını ve konuları ‘Birebir Özel Ders’te yeniden masaya yatırmalı ve bu ikili çalışmada eksiklikler tespit edilerek tamamıyla giderilmelidir. Öğretmeninizden alacak olduğunuz yardım konuyu tam olarak kavramanıza yardımcı olacağından, bu yeni kavrayış ile yeniden soru çözümüne ya da kaynak taramasına bıraktığınız yerden devam etmeniz gerekmektedir.

Bütün bu atılım ve geri bildirimlerle çalışmalarınızı zenginleştirirseniz, işte o zaman kavradığımız konular uzun süre hafızanızda kalabilecek; ve böylece üniversite sınavında da tüm çalışmalarınızı puanınıza yansıtabilecek şekilde hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdirNotice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/bursaaks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/bursaaks/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 110